..:: 2013 සුපිරි පරිගනක 10 සහ ඒවයේ කෙටි විස්තර-part1 ::..

..:: 2013 සුපිරි පරිගනක 10 සහ ඒවයේ කෙටි විස්තර-part1 ::..

10 ස්ථානය

Country: China
Site: National Supercomputing Center in Tianjin
Manufacturer: NUDT
Cores: 186,368
Linpack Performance (Rmax): 2,566.0 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak): 4,701.0 TFlop/s
Power: 4,040.00 kW
Memory: 229,376 GB
Interconnect: Proprietary
Operating System: Linux
Compiler: ICC
MPI: MPICH2 with a custom GLEX channel
================================================================================
                                            9 ස්ථානය
Country: Germany
Site: Leibniz Rechenzentrum
Manufacturer: IBM
Cores: 147,456
Linpack Performance (Rmax): 2,897.0 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak): 3,185.1 TFlop/s
Power: 3,422.67 kW
Interconnect: Infiniband FDR
Operating System: Linux
================================================================================
 8 ස්ථානය
Country: U.S.
Site: DOE/NNSA/LLNL
Manufacturer: IBM
Cores: 393,216
Linpack Performance (Rmax): 4,293.3 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak): 5,033.2 TFlop/s
Power: 1,972.00 kW
Memory: 393,216 GB
Interconnect: Custom Interconnect
Operating System: Linux
================================================================================
 7 ස්ථානය
Country: Germany
Site: Forschungszentrum Juelich (FZJ)
Manufacturer: IBM
Cores: 458,752
Linpack Performance (Rmax): 5,008.9 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak): 5,872.0 TFlop/s
Power: 2,301.00 kW
Memory: 458,752 GB
Interconnect: Custom Interconnect
Operating System: Linux
================================================================================
6 ස්ථානය
Country: U.S.
Site: Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas, Austin
Manufacturer: Dell
Cores: 462,462
Linpack Performance (Rmax): 5,168.1 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak): 8,520.1 TFlop/s
Power: 4,510.00 kW
Memory: 192,192 GB
Interconnect: Infiniband FDR
Operating System: Linux
================================================================================
5 ස්ථානය
Country: U.S.
Site: DOE/SC/Argonne National Laboratory
Manufacturer: IBM
Cores: 786,432
Linpack Performance (Rmax): 8,586.6 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak): 10,066.3 TFlop/s
Power: 3,945.00 kW
Interconnect: Custom Interconnect
Operating System: Linux
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

පළමු ස්ථානය ඇතුලු ඉතිරි පරිගනක වල විස්තර මීලඟ ළිපියෙනි.

+ comments + 2 comments

June 30, 2013 at 10:48 PM

ගොඩක් වටිනව අපි හරි ආසාවෙන් කියවනව. දිගටම ලියන්න

July 1, 2013 at 7:43 PM

දයියා @ Thankyou.meke part2 dannam ikmanatama

Post a Comment

සිප්සලේ ළිපි ඔයාට වැදගත් උනානම් අදහසක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා...

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. සිප්සල - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template | Distributed By: BloggerBulk
Proudly powered by Blogger